Scroll Top
19th Ave New York, NY 95822, USA
Νέες Τεχνολογίες

Industry 4.0

Ο όρος «Βιομηχανία 4.0» αναφέρεται στην 4η Βιομηχανική επανάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο εξελιγμένων τεχνολογιών που συνδυάζουν την χρήση «έξυπνων» και πλήρως διασυνδεδεμένων συσκευών και μηχανισμών, κάνοντας έτσι λεπτά τα όρια μεταξύ ψηφιακού κόσμου και πραγματικότητας. Πυλώνες της Βιομηχανίας 4.0 αποτελούν  τεχνολογικές εξελίξεις όπως η Τεχνητή νοημοσύνη - Artificial Intelligence, η Κυβερνοασφάλεια - Cybersecurity, η Ανάλυση Μεγάλων δεδομένων- Big Data Analytics, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων –Internet of Things(IoT), το Βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων - The Industrial Internet of Things (IIoT), τα μεταποιητικά εκτελεστικά συστήματα (Manufacturing Execution Systems (MES), οι Τεχνολογίες Cloud, οι Εφαρμογές Machine-to-Machine (M2M), τα Συστήματα Υψηλής Υπολογιστικής ισχύος (Electronic Components & Systems) και συμβάλλουν στο να μεταμορφώνουν δραστικά την βιομηχανική παραγωγή και την μεταποίηση. Μέσα από την αξιοποίηση των παραπάνω ανερχόμενων τεχνολογιών, σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες όπως η Νανοτεχνολογία - Nanotech, αλλά και τις υπόλοιπες νέες παραγωγικές διαδικασίες, η Βιομηχανία 4.0 αναμένεται να προκαλέσει μια ολιστική μετάλλαξη στο σημερινό βιομηχανικό περιβάλλον και στο επιχειρηματικό/βιομηχανικό πρότυπο. Η ενσωμάτωση των παραπάνω ανερχόμενων ομάδων ψηφιακών τεχνολογιών δύναται να επηρεάσει το σύνολο των αλυσίδων αξίας και κατ’ επέκταση εκτείνεται σε δραστηριότητες εκτός βιομηχανίας, όπως κατασκευές, μεταφορές, εφοδιαστική αλυσίδα, υπηρεσίες κλπ.

Industrial Internet of Things
IIoT

Αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Industry 4.0 καθώς πρόκειται για τη διασύνδεση εξοπλισμού και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής σε ένα δίκτυο για βελτιωμένη αυτοματοποίηση και ελεγχόμενη λειτουργία. Συσκευές, μηχανές, αισθητήρες και συστήματα παραγωγής συνδέονται μεταξύ τους στο διαδίκτυο και σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση της ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο έχουν ως αποτέλεσμα την απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών, γεγονός που αυξάνει την παραγωγικότητα της επιχείρησης, βελτιώνει την αποδοτικότητα και καθιστά αποτελεσματικότερη τη διαχείριση πόρων, ενώ μειώνει το λειτουργικό κόστος και καθιστά ταχύτερη την πρόληψη αστοχιών.

Internet of Things
IoT

Το Internet of Things (IoT) αναφέρεται στο σύστημα συσκευών, αισθητήρων, οχημάτων και άλλων συνδεδεμένων στο διαδίκτυο συσκευών που επιτρέπουν τη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων. Η επικοινωνία των συσκευών μεταξύ τους αλλά και με τον χρήστη τους προσφέρει πληροφορίες και δυνατότητες που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της κάθε επιχείρησης. Η χρήση του IoT βοηθά στη συλλογή, ανάλυση και χρήση δεδομένων και συντελεί στη αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των συστημάτων και των διεργασιών που απαιτούνται με σκοπό τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης και της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Artificial Intelligence

Μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης οι επιχειρήσεις αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη καθώς η αυτοματοποίηση των διαδικασιών μιας επιχείρησης οδηγεί στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αύξησης της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής που συνεπάγεται εξοικονόμηση πόρων, των περιορισμό πιθανών ανθρώπινων λαθών καθώς και την αποτελεσματικότερη ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων που οδηγεί στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Big Data Analytics

H διαδικασία ανάλυσης, επεξεργασίας και ερμηνείας μεγάλου όγκου δεδομένων αποτελεί τομέα καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης καθώς δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναλύουν και να αξιολογούν μεγάλα σύνολα δεδομένων, τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές όπως αισθητήρες, συστήματα αυτοματισμού, κοινωνικά μέσα και άλλες πλατφόρμες. Η ανάλυση των δεδομένων αυτών οδηγεί τις επιχειρήσεις στο να βελτιώσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τον εντοπισμό νέων ευκαιριών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εργασιών και τη μείωση κόστους και λαθών. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να αξιολογηθούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τάσεις της αγοράς και μελλοντικές ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι.

BlockChain

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το blockchain για να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους, να μειώσουν τα κόστη και να αυξήσουν την ασφάλεια όπως επίσης να διαχειριστούν τις συναλλαγές τους, να παρακολουθούν την εφοδιαστική αλυσίδα και να διατηρούν εγγραφές πελατών πιο ασφαλείς και αξιόπιστες. Η χρήση του blockchain μπορεί επίσης να βοηθήσει στην προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών και στην αποτροπή της απάτης στις συναλλαγές.

Nanotechnology

Αποτελεί έναν από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους κλάδους παγκοσμίως καθώς υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής της νανοτεχνολογίας σε πληθώρα επιχειρηματικών πεδίων, από τη βιομηχανία και την ενέργεια μέχρι την ιατρική και τα τρόφιμα. Η εφαρμογή της στην παραγωγή προσφέρει στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως δυνατότητα ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και αντοχής των υλικών καθώς και δημιουργία πιο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, γεγονός που συντελεί στη μείωση εκπομπών ρύπων και οδηγεί σε περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

5G Connectivity

Η 5η γενιά τεχνολογίας ασύρματων δικτύων  χρησιμοποιεί υψηλότερες συχνότητες και προηγμένες τεχνικές μετάδοσης δεδομένων, με τη χρήση τις οποίας οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν πιο γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων. Με τη χρήση του 5G ευνοείται η ανάπτυξη και υλοποίηση νέων τεχνολογιών με αποτέλεσμα τη μείωση απαιτούμενων χρόνων ολοκλήρωσης εργασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Cloud Computing

Οι Εκθέτες που ασχολούνται με την τεχνολογία αυτή θα αναδείξουν ότι αποτελεί μία καινοτόμο λύση στην αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων καθώς οι εταιρείες που την χρησιμοποιούν αποκτούν ταχύτητα και επιχειρηματική ευελιξία στην διαχείριση δεδομένων, καλύτερη και αποδοτικότερη συνεργασία, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν το κόστος τους.

3D Printing

Η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί μία καινοτόμο μέθοδο προσθετικής κατασκευής και μείζονος σημασίας κομμάτι του Industry 4.0, καθώς η χρήση της σε πληθώρα τομέων παρέχει στις επιχειρήσεις απεριόριστες δυνατότητες βελτιστοποίησης των απαραίτητων διαδικασιών που απαιτούνται για την τελική παραγωγή του προϊόντος. Ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του 3D Printing που το κάνει πλέον περιζήτητο είναι η ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου αλλά και κόστους για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Machine Learning

Οι εταιρείες του συγκεκριμένου τομέα θα παρουσιάσουν τα οφέλη της μηχανικής μάθησης η οποία ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις βιομηχανίες μέσω της αυτοματοποίησης της χειροκίνητης εργασίας και διαμορφώνοντας το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT).

Diagnostic Imaging

Η διαδικασία του Diagnostic Imaging αναφέρεται στη χρήση διαφόρων τεχνολογιών εικόνας για την αξιολόγηση του εσωτερικού του ανθρώπινου σώματος όπως υπέρηχοι, αξονικό και μαγνητικό τομογράφο, ραδιογραφίας και ακτινοδιάγνωση PET, προκειμένου να διαγνωστούν ασθένειες ή καταστάσεις που επηρεάζουν την υγεία του ασθενούς καθιστώντας τη απαραίτητο εργαλείο για τους ιατρούς στην έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών.

Quantum Computing

Πρόκειται για μια νέα μορφή υπολογιστικής τεχνολογίας που βασίζεται στη χρήση κβαντικών μηχανισμών για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων.Η δυνατότητα επίλυσης πολύπλοκων προβλημάτων σε πολλές διαδικασίες ταυτόχρονα δίνει πλεονέκτημα έναντι της χρήσης των συμβατικών υπολογιστικών συστημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση διαδικασιών και σχεδιασμού προϊόντων.

Drones

Τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drones) αποτελούν τη νέα τεχνολογική εξέλιξη της Industry 4.0. Το μικρό μέγεθος τους σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος κατασκευής και την δυνατότητα εξ αποστάσεως τηλεχειρισμού προσφέρουν στο χρήστη πληθώρα δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων όπως ελαχιστοποίηση λειτουργικών εξόδων και εξοικονόμηση κόστους. Από την επιτήρηση βιομηχανικών και ναυτιλιακών εγκαταστάσεων, την εύκολη μετάβαση σε απομακρυσμένα σημεία και μη προσβάσιμες τοποθεσίες, την επιτήρηση γεωργικών εκτάσεων αλλά και εκτρεφόμενων ζώων, τη χαρτογράφηση και επιτήρηση μεγάλων εκτάσεων, αλλά και μέχρι την απλή καθημερινή χρήση από τον οικιακό καταναλωτή, τα drones διεισδύουν ολοένα και σε περισσότερους τομείς οικονομικής και μη δραστηριότητας, καθιστώντας τον έναν από τους πιο καινοτόμους και ραγδαία αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς κλάδους του σήμερα.

Augmented / Virtual Reality

Η Augmented Reality (AR) είναι μια τεχνολογία που συνδυάζει τον φυσικό κόσμο με τον εικονικό κόσμο, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία για τον χρήστη χρησιμοποιώντας  μια συσκευή, όπως ένα smartphone ή μια ειδική συσκευή AR, για να εμφανίζει προσθετικά γραφικά, εικόνες, ήχους και άλλα στοιχεία στον πραγματικό κόσμο.

Η Virtual Reality (VR) είναι μια τεχνολογία που δημιουργεί μια εικονική πραγματικότητα, στην οποία ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδρά με έναν εικονικό κόσμο μέσω χρήσης ειδικής συσκευής, όπως ένα κράνος VR ή ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Και οι δύο τεχνολογίες έχουν εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, ο τουρισμός, η ψυχαγωγία, η κατασκευή και η υγεία, με σκοπό να βελτιώσουν την εμπειρία του χρήστη και να παρέχουν πιο αποτελεσματικές λύσεις σε διάφορα προβλήματα.

Web / Mobile Applications

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τόσο web όσο και mobile applications για να προσφέρουν ευκολία και βελτιωμένη εμπειρία χρήσης στους πελάτες τους. Το βασικό πλεονέκτημα χρήσης τους έναντι των websites είναι η δυναμική αλληλεπίδραση με το χρήστη και η δυνατότητα που του δίνεται για εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών, ενώ η αποθήκευση δεδομένων και προτιμήσεων καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες από οποιαδήποτε συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα laptop, ένα tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο. Ο απλοποιημένος σχεδιασμός των web και mobile applications τα καθιστά ακόμα πιο δημοφιλή και σημαντικά για τις επιχειρήσεις, καθώς προσφέρουν συχνά επιχειρησιακά πλεονεκτήματα, όπως απλή πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή και ευελιξία σε σχέση με τον όγκο δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται με σκοπό να παρέχουν στο χρήστη μία ολοκληρωμένη εμπειρία.

Deep Learning

Αποτελεί την εξέλιξη του Machine Learning, μια τεχνική μάθησης που διδάσκει στους υπολογιστές το πως να επιλύουν τα εκάστοτε προβλήματα χρησιμοποιώντας την ανάλυση των δεδομένων. Με τη χρήση του Deep Learning γίνεται χρήση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος χρόνος επίλυσης ενός προβλήματος, που ωστόσο οδηγεί στη εξαγωγή πιο χρήσιμων συμπερασμάτων και στην αποτελεσματικότερη επίλυση των εκάστοτε προβλημάτων.

Cyber Security

Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης που θέλει να είναι ευθυγραμμισμένη με τις εξελίξεις της 4ης βιομηχανικής Επανάστασης. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που αποθηκεύουν και διαχειρίζονται οι επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο και πρέπει να προστατεύονται από τους κινδύνους των κυβερνοεπιθέσεων και των κακόβουλων λογισμικών, γεγονός που καθιστά τους παρόχους λύσεων Κυβερνοαφάλειας απαραίτητους συνεργάτες για να εισέλθουν στη νέα εποχή.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.